The Good Talents (SWE)

The Good Talents is a leadership and social entrepreneurship program that identifies, strengthens and empowers young talents whose capacity and resources haven't been made visible yet. The participants create own project and business ideas that solve local challenges and become role models in their communities. Moreover, the talents gain greater confidence in their future and their own capacity to take agency over their and ideas.

The Good Talents has been developed by The Good Tribe, and recently changed its name from The Expedition. The first chapter of  The Good Talents runs under the name Expedition Botkyrka and is commissioned by Botkyrka municipality and supported by Arvsfonden. Starting 2015, The Good Talents has been appointed Change Leader of Reach for Change, the Kinnevik Group investment fund for social entrepreneurs.

We now want to share our experiences from Expedition Botkyrka and explore the interest in starting to spread the The Good Talents across the planet.

More information in Swedish below.


THE GOOD TALENTS Söker NYA Samarbetspartners

Just nu utvecklas The Good Talents med stormsteg och vi lanserar nu ett helt nytt sätt för företag att ta socialt ansvar och öka sitt medarbetarengagemang.

Vårt nya program bygger på att skapa en ännu större samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor. Målet är att låta unga talanger och företagare utvecklas tillsammans i att arbeta med ledarskap och kreativitet. Företagarna blir bättre på sitt innovationsarbete och lär sig samtidigt mer om hur man kan arbeta med hållbarhet i praktiken genom lokalt engagemang.

Vi letar just nu efter modiga företag som aktivt vill jobba inom dessa områden med oss:

  • Mångfald - Skapa jämnare representation inom sin organisation.
  • Innovationsmiljöer - Skapa miljöer som höjer innovationsgraden bland medarbetare och arbeta med metoder för att ta vara på olikheter.
  • Employer branding och varumärkesbyggande - Ge sina medarbetare möjlighet att skapa förändring genom företaget och vara en del av något större.

För mer info och frågor kontakta oss:

Sandra Kinnaman Nordström Program Director
sandra@thegoodtribe.com, +46 707-93 66 99

Gayathri Rathinavelu CEO and founder The Good Tribe
gayathri@thegoodtribe.com +46 70 764 05 14


Samhällsentreprenörskap och ledarskap för unga

The Good Talents är ett ledarskaps- och samhällsentreprenörsprogram som identifierar, stärker och lyfter unga talanger vars kapacitet och resurser ännu inte har synliggjorts. Deltagarna skapar egna projekt- och affärsidéer som löser lokala utmaningar. Unga som är med i The Good Talents blir förebilder i sina lokalsamhällen samt får en ökad tilltro till sin framtid och den egna kapaciteten att ta makt över sitt liv och sina idéer. 

The Good Talents har utvecklats av The Good Tribe och hette tidigare Expeditionen. Det första första The Good Talents-initiativet, Expedition Botkyrka drivs på uppdrag av Botkyrka kommun, med stöd av Arvsfonden. Med start 2015 är The Good Talents utsedda till Change Leaders hos Reach for Change, Kinnevikgruppens investeringsfond för sociala entreprenörer. 

Vi vill nu dela med oss av våra erfarenheter från Expedition Botkyrka och undersöka intresset att börja sprida The Good Talents över landet!


Jag har lärt mig att inte vara rädd och att tänka på saker som folk vanligtvis inte brukar tänka på.
— Deltagare 2014/15

Effekterna av The Good Talents

The Good Talents erbjuder en skarp utbildning i personligt ledarskap, entreprenörskap, grupprocesser, kreativitet, idéutveckling, projektledning, affärs- och projektutveckling och kommunikation för en målgrupp som sällan eller aldrig kommer i kontakt med den här typen av program eller utbildningar. Genom The Good Talents får deltagarna ökad förståelse för hållbar utveckling på global såväl som lokal nivå. De får inblick i de utmaningar samhället står inför och hur de själva kan skapa lösningar lokalt. De får även en fördjupad förståelse för samhällsentreprenörskap som metod att driva förändring. Deltagarna träffar samtidigt nya vänner från andra delar av sin kommun som de kanske inte skulle lära känna annars. I programmet knyter deltagarna betydelsefulla kontakter inom näringslivet, civilsamhället och offentlig sektor. Genom The Good Talents får ungdomarna utökad förståelse för sin framtida yrkesbana samt kännedom om nya möjligheter i och runt den egna kommunen. The Good Talents skapar en unik brygga mellan unga och arbetsmarknaden och lyfter unga talanger som ännu inte synliggjorts.

Målgrupp 

Upplägget i The Good Talents lämpar sig för unga mellan 15 och 30 år. Vi vänder oss till personer i olika åldrar, med olika kön, i olika bostadsområden, socioekonomiska grupper, skolor, utbildningar och arbetsplatser. Till The Good Talents rekryteras en diversifierad grupp av unga, alltifrån skolelever till unga vuxna, unga i arbetslivet såväl som arbetslösa unga. Detta för att skapa just de banbrytande och gränsöverskridande mötena som är The Good Talents signatur.

Det här gör The Good Talents: 

  • Identifierar, stärker och lyfter unga talanger som ännu inte synliggjorts.
  • Skapar livsomvälvande upplevelser som resulterar i riktig förändring i deltagarnas liv. 
  • Initierar betydelsefulla nätverk och bygger broar mellan unga talanger och vuxna möjliggörare inom näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor. 
  • Banar väg för ungas intåg på arbetsmarknaden genom att inspirera till att utforska nya vägar till nya arbetsmöjligheter, samt möjligheten att skapa sig sitt eget arbete. 
  • Skapar kreativa mötesplatser där unga utvecklas som ledare och samhällsentreprenörer. 
  • Öppnar upp för nya unga talanger, ökad mångfald och ökad kreativitet i arbetslivet och i de organisationer som deltar.

Vår metod

I The Good Talents arbetar vi med upplevelsebaserat och entreprenöriellt lärande. Vi har många års erfarenhet av att utveckla utbildningsprogram för ungdomar där de lär sig att utveckla sidor hos sig själva som de allra flesta inte får med sig från skolan. The Good Talents metod spelar en avgörande roll i hur varje enskild deltagare utvecklas och börjar tro på sig själv och på sin kompetens. Genom våra program utvecklas ungdomar från att känna sig som passiva åskådare i samhällsutvecklingen, till aktiva förändringsagenter. En nyckelkomponent inom våra utbildningar är att skapa en trygg, inkluderande och accepterande grupp, där det skapas förutsättningar för att nå sin fulla potential. Alla deltagare blir sedda genom att vi synliggör och lyfter varje enskild deltagares drivkraft, passion och erfarenheter.

Samverkan

The Good Talents genomsyras av mötet mellan de unga deltagarna och representanter från våra samarbetsorganisationer som deltar som mentorer, rådgivare, jury och föreläsare. Samverkansmodellen bygger broar mellan ungdomar och näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. Vi skapar en win-win situation för unga och de vuxna möjliggörarna. Detta borgar för ökad kompetens och öppnar för nya unga talanger och ökad kreativitet i arbetslivet. Samtidigt mobiliseras det lokala engagemanget som förändringskraft. Ungdomarna får kontakt med nya vuxna förebilder. Politiken och näringslivet får tillgång till att lära känna nya unga talanger från grupper de annars sällan har kontakt med. Vi kopplar ihop deltagarna med nätverk, öppnar dörrar och bygger broar så att de kan komma in på de platser där de vill göra nytta i samhället, vare sig det blir i deras egna projekt och företag eller som anställda.


Nu kan man dö lugn. Nu vet jag att det finns sådana som tar över och utvecklar den här världen.
— Mentor 2014/15

Att genomföra The Good Talents

The Good Talents kan genomföras eller beställas av regioner, kommuner, företag eller organisationer i civilsamhället. The Good Talents skräddarsys enligt behoven i stadsdelen, staden, orten eller regionen genom valet av moduler samt tema för respektive The Good Talents-initiativ. 

Ett nytt The Good Talents kan startas genom att en lokal aktör initierar en etableringsprocess och tillsammans med oss lägger upp en strategi för hur uppstart, genomförande, finansiering och samverkansmodellen ska se ut. 

The Good Talents baseras på moduler som kräver olika grad av engagemang, tid och finansiering. Modulerna kan genomföras enskilt eller som ett program. The Good Talent kan exempelvis byggas upp kring en serie skolworkshops och inspirationsföreläsningar, som program under ett läsår eller en intensivare process på några veckor.


Kontakta PROGRAM DIRECTOR The Good Talents

Sandra Kinnaman Nordström
sandra@thegoodtribe.com, +46 707-93 66 99